Vedtægter for Ry Borgerforening
 
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Ry Borgerforening.
Foreningens undernavn er Ry Håndværker- og Borgerforening.
Stiftet 1. januar 1895.
Dens hjemsted er Ry.
 
§ 2 Formål
Foreningens formål er at varetage borgernes almene lokale samfundsinteresser og at være initiativ- tagende på områder, der skønnes at være til gavn for egnens beboere.
Endvidere at afholde selskabelige sammenkomster.
 
§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner. Medlemskabet omfatter tillige medlemmets evt. husstand. Indmeldelse sker til foreningens kasserer.
 
§ 4 Eksklusion
Hvis et medlem modarbejder foreningens interesser, kan generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen, beslutte, at den pågældende skal udelukkes af foreningen.
 
§ 5 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel og mindst ved annoncering i et blad med vid lokal udbredelse.
Samtidig med indkaldelsen meddeles generalforsamlingens dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1.             Valg af dirigent
2.             Beretninger fra bestyrelse og udvalg.
3.             Regnskabsaflæggelse.
4.             Indkomne forslag.
5.             Fastsættelse af medlemskontingent.
6.             Valg iflg. vedtægterne.
7.             Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer ønsker det.
Skriftlig begæring herom skal fremsættes over for formanden.
Reglerne for indkaldelse er de samme som for den ordinære generalforsamling.
 
§ 7 Beslutningsdygtighed
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, hvorved forstås mindst én over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer.
 
Ved følgende beslutninger, som alle skal træffes af en generalforsamling, hvor mindst 1/5 af foreningens medlemmer er mødte, kræves dog 2/3 af de afgivne gyldige stemmer:
                - ændringer af foreningens vedtægter.
               -  køb, salg eller pantsætning af foreningens ejendomme,
               -  eksklusion af medlemmer,
                - ophævelse af foreningen.
Er et tilstrækkeligt antal ikke mødt, indkaldes en ny generalforsamling inden en måned med mindst fem dages varsel.
Den er da beslutningsdygtig med 2/3 majoritet uanset de mødtes antal.
En ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i umiddelbar forlængelse af den ordinære. Blanke stemmesedler regnes i alle tilfælde for ugyldige stemmesedler.
 
  § 8 Stemmeret
Ethvert medlem og dennes evt. ægtefælle er stemmeberettiget på generalforsamlingen. Ønsker flere medlemmer af en husstand stemmeret, kræves personligt medlemskab.
Stemmeret er betinget af personligt fremmøde og af, at forfaldent medlemskontingent er betalt.
 
§ 9 Ledelse
Foreningens bestyrelse består af syv medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen.
På lige årstal afgår tre medlemmer, på ulige årstal afgår fire medlemmer.
Endvidere vælger generalforsamlingen for et år ad gangen to suppleanter for bestyrelsen, to revisorer og én revisorsuppleant.
 
§ 10 Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Næstformanden fungerer tillige som sekretær. Disse tre udgør forretningsudvalget og varetager foreningens daglige ledelse.
Forretningsudvalget er ansvarlig over for bestyrelsen, som igen er ansvarlig over for generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøde skal afholdes, når formanden eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Såvel forretningsudvalg som bestyrelse fastsætter i øvrigt selv deres forretningsorden.
Der føres protokol over alle møder.
 
§ 11 Tegningsret og hæftelse
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
Ved køb og salg eller pantsætning af foreningens faste ejendom eller ved optagelse af lån til foreningen kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
 
§ 12 Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage forskellige opgaver. Også personer uden for medlemskredsen kan indgå i sådanne udvalg.
Udvalgenes beføjelser aftales i hvert enkelt tilfælde med bestyrelsen.
Er ingen aftaler truffet, har udvalget ingen beføjelser ud over at foretage indstilling til bestyrelsen.
 
§ 13 Drift af ejendomme
Til at lede og / eller drive foreningens ejendomme kan bestyrelsen antage medhjælp eller træffe aftale om forpagtning.
 
§ 14 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 
§ 15 Kontingent
Kontingent til foreningen fastsættes af den ordinære generalforsamling og opkræves snarest derefter for pågældende kalenderår.
Er kontingentet ikke betalt senest tre måneder efter første opkrævning, kan medlemmet slettes. Bestyrelsen kan fritage medlemmer for at betale kontingent.
 
§ 16 Hædersbevisninger
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.
 
§ 17 Ophævelse
For foreningens ophævelse kræves afholdt to generalforsamlinger med mindst en uges mellemrum., jf. § 7.
Den sidste generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler og ejendomme.
 
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 9. april 2014 og stadfæstet på den ekstraordinære  generalforsamling den 23. april 2014.
 
Ry Borgerforening | Webmaster Karl-Erik Jørgensen | 8680 Ry | 4255 1833 | 8680ry@gmail.com