Vedtægter for Sophie og Kirstine Sørensens stiftelse

                 
1. 
                       
Stiftelsen skal være en selvejende institution
Formålet er at skaffe hel eller delvis fribolig til ældre og veltjente, værdige enligstillede borginder eller borgere i Ry Stationsby, eller enker efter disse sidste.
Et enligt stillet ægtepar er ikke udelukket, hvis det opfylder betingelserne ifølge denne vedtægt, og hvis stiftelsens styrelse finder, at det kan accepteres.

2.
Fortrinsret har:
Personer, som i mindst 10 år har været medlem af Ry Borgerforening i Ry eller anden lignende repræsentation for borgerskabet i Ry, der i tidens løb måtte tage de opgaver op, som Ry Borgerforening nu har som sine.

3.
 Udgår.

4.0.
Stiftelsens bestyrelse består af:
Førstelærer (skoleleder) for byens skole.
Sognepræsten for Ry stationsbys kirke.
Den til enhver tid siddende formand for Ry Borgerforening.
3 velansete mænd eller kvinder udvalgte af den øvrige bestyrelse ud af 4 kandidater, indstillede af Ry Borgerforenings bestyrelse.
Såfremt førstelæreren eller præsten ikke vil eller kan fungere, vælger bestyrelsen værdige, uafhængige og selvstændige mænd eller kvinder i deres sted.
Bestyrelsesmedlemmer, der er valgte efter indstilling af Ry Borgerforening, har en funktionstid på 2 år ad gangen, og foreningens formand, så længe han har hvervet.
I tilfælde af Ry Borgerforenings opløsning overgår dennes repræsentation i bestyrelsen til en anden lignende forening, der virker for borgerskabets interesser i byen.

4.1.
Bestyrelsens rettigheder og pligter. Bestyrelsen afholder møde, når et medlem af bestyrelsen, revisor eller Civilstyrelsen fremsætter begæring herom til formanden for Ry Borgerforening, eller en i dennes sted valgt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen er, bortset fra de i §§ 10, 11, og 12 omhandlende tilfælde, beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Hvor intet andet er bestemt i denne vedtægt eller i bestyrelsens forretningsorden, træffes alle beslutninger i bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formanden for Ry Borgerforenings, eller i dennes sted valgt bestyrelsesmedlems, stemme afgørende.
Stiftelsens kasserer ajourfører fortegnelse over aktuelle bestyrelsesmedlemmer og foranlediger, at ændringer i bestyrelsens medlemmer meddeles offentlige myndigheder i overensstemmelse med gældende lovgivning. Fortegnelsen skal opbevares sammen med stiftelsens vedtægter, herunder tillæg, som allonge hertil.

4.2.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er som udgangspunkt ulønnet. Såfremt omfanget af og tidsforbruget ved varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem andrager et niveau, der tilsiger en aflønning, kan dette ske i rimeligt omfang efter vedtagelse af den samlede bestyrelse.
Hvervet som kasserer aflønnes med et efter opgavens art og omfang passende honorar. Honoraret fastlægges årligt på et bestyrelsesmøde, hvor regnskabet for stiftelsen behandles, og honoraret skal vedtages af flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, idet kassereren selv ikke kan afgive stemme.

5.
Bestyrelsen skal anskaffe en forhandlingsprotokol angående stiftelsen, hvori først skal indføres disse vedtægter, og derefter alt væsentligt, der angår stiftelsen. Bestyrelsen erholder intet vederlag, men godtgørelse for udlæg.
Bestyrelsen er ikke forpligtet til straks at uddele hele eller delvise friboliger, men har ret til at vente dermed indtil stiftelsens økonomiske forhold gør det forsvarligt.

6.
Ved bestyrelsens foranstaltning skal der hvert år aflægges et regnskab, der skal være revideret og være offentlig tilgængeligt i mindst 8 dage. Regnskabsåret er kalenderåret.

7.
Der kan tildeles de i stiftelsen optagne hjælp til opvarmning, hvis økonomien tillader det.8.
Friboligernes antal fastsættes til enhver tid af bestyrelsen under hensyntagen til stiftelsens økonomiske stilling. De uddeles i almindelighed for livstid, men forholdet skal opfattes som et frilejeforhold, således, at bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningens almindelige regler om opsigelse af huslejeforhold kan opsige en beboer, der ved dårlig opførsel, anstødelig færd eller lignende viser sig uværdig, eller hvis den pågældendes økonomiske omstændigheder forbedres så væsentligt, at vedkommende uden vanskelighed kan opretholde en existens uden for stiftelsen, jfr. § 2a. Stiftelsens beboere skal til stadighed bebo den overladte lejlighed, der kun må stå ubenyttet i 2 måneder af året samlet eller delt, og overtrædelse heraf medfører opsigelse.
Nydere af aldersrente eller anden offentlig hjælp, der kan sidestilles i klasse dermed, er ikke aldeles udelukkede fra optagelse, men tildeling eller bibeholdelse af fribolig er absolut betinget af, at den pågældende ikke på grund af friboligen afkortes i den ellers normale hjælp, og inden overtagelse af fribolig skal der afgives skriftlig erklæring indeholdende ubetinget pligt til fraflytning, hvis en sådan afkortning finder sted.

9.
Stiftelsens tegningsregel. Stiftelsen tegnes af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening.

10.
Ændring af vedtægten. Såfremt forandrede forhold gør det nødvendigt og/eller hensigtsmæssigt at ændre stiftelsens vedtægt, kan bestyrelsen ved kvalificeret flertal (2/3), der skal omfatte formanden for Ry Borgerforening, vedtage en ændring af vedtægten. Vedtagnes ændringer får først gyldighed, når de tillige er godkendt af Civilstyrelsen.

11.
Fusion af Stiftelsen. Med en sådan majoritet, som kræves til vedtægtsændringer, og med samtykke fra Civilstyrelsen, kan bestyrelsen beslutte at sammenlægge Stiftelsen med en eller flere andre fonde, der har det samme eller tilsvarende formål som Stiftelsen.

12.
Stiftelsens opløsning. Såfremt den situation skulle indtræde, at Stiftelsens kapital måtte være gået tabt eller være reduceret så stærkt, at en opretholdelse af Stiftelsen ikke længere kan anses for rimelig, skan Stiftelsen opløses ved vedtagelse af bestyrelsen med samme flertal som kræves til vedtægtsændringer og under forudsætning af samtykke fra Civilstyrelsen.
I tilfælde af Stiftelsens opløsning skal den eventuelt tilbageværende kapital fordeles til de i § 1, 2. punktum anførte formål i et sådant omgang, at kapitalen hurtigst muligt fuldt ud anvendes.

Således vedtaget på
den stiftende generalforsamling den 7. juli 1942
den ekstraordinære generalforsamling den 11. oktober 1979
den ekstraordinære generalforsamling den 30. december 2013                                                                  
 Bestyrelsesmøde den 18. februar 2021
Ry Borgerforening | Webmaster Karl-Erik Jørgensen | 8680 Ry | 4255 1833 | 8680ry@gmail.com